کد 111 - زانو بند کبریتی سوراخ دار

چاپ

111

توضیحات
این وسیله با گردش خون باعث کاهش درد و بهبود سریعتر صدمات و بیماری های زانو می شود.
زانوبند آکریل پشم وسیله ای مناسب برای گرم نگه داشتن مفصل، عضلات و احشاء اطراف زانو می باشد.