کد 186 - مچ بند آتل دار با پارچه سه بعدی

چاپ

168

توضیحات
بدون ایجــاد محـدودیت در حرکت انگشتان، مچ دســت را در وضعیت اســتراحت (Rest Position) ثابت می نماید.


موارد استفاده