کد 117 - مچ بند آتل دار

چاپ

117

توضیحات
بدون ایجاد محدودیت در حرکت انگشتان، مچ دست را در وضعیت استراحت (Rest Position) ثابت می نماید.


موارد استفاده