کد 121- مچ بند آتل دار نئوپرن

چاپ

168

توضیحات
بدون ایجاد محدودیت در حرکت انگشتان، مچ دست را در وضعیت استراحت (Rest Position) ثابت می نماید.


موارد استفاده