کد 182 - شانه بند یک طرفه

چاپ

182

 توضیحات
شانه بند نوید با ایجاد گرما و حمایت از مفصل شانه و امعاء و احشای اطراف آن می تواند به عنوان یک وسیله کمک درمانی بنا به تشخیص پزشک مورد استفاده قرار گیرد.


موارد استفاده